Сабақ жоспарлары

Абайдың баласы Әкiмбайдың жоқтауы


Көз жұмғанша дүниеден

Иманын айтып кеткен-ай!

“Бейсенбі ме бүгін?” — деп,

Жұмаға қарсы өткені-ай!

Жер күңіреніп, жұрт шулап,

Ағайын түгел жеткені-ай!

Жамиғат тоңбай күн жылып,

Тәңірім рақым еткені-ай!

Ием қабыл алды-ақ деп,

Көңіліме қуат біткені-ай!

Қуаттанып бақсам да,

Күнәлі нәсіп түтпеді-ай.

Ата тегі мұндағы—

Орта жүздің ұлығы;

Ана тегі ондағы —

Өзен судың тұнығы.

Екі асылдан қосылған

Сом алтынның сынығы.

Өлгенше естен қалмайды

Өзгеше біткен қылығы.

Қызыл балақ, қыранның

Балапанын дерт алды.

Жеміс ағаш, бәйтерек

Балдырғанын өрт алды.

Артына белгі тастамай,

Жал құйрығын келте алды.

Ағайынды тойғызбай,

Аз күн қоймай, ерте алды.

Көп жасамай, көк орған,

Жарасы үлкен жас елім.

Күн шалған жерді тез орған,

Күншіл дүние қас өлім.

Артына белгі қалдырмай,

Бауыры қатты тас өлім.

Жыламайын десе де,

Шыдарлық па осы өлім?

Орамды тілді ауыздым,

Ақылға жүйрік маңыздым,

Көп жасамай тез кетіп,

Көзімнің жасын ағыздың.

Администратор 2019-10-23

Абайдың Смағұл деген iнiсiне қиыр жайлап жүргенде айтқаны

Тау жебелеп жортады көк бөрілер,

О-дағы ат артына бөктерілер,

Қиыр жайлап, шет қонған ағайының,

Талай жанның көзіне жек көрінер.

Администратор 2019-10-23

Абайдың өзге ақындармен сөз жарыстыруы

Ж ы л т ы р

Әр кімнің бір жары бар басы байлы,

Қызылсу Шарға құймай тасымайды.

Жаманға жақсы қолы ұжымақтай,

Әлханжан бері таста насыбайды.

А б а й

Ханым сен, қарашың мен, басы байлы,

Ханы жақсы болса, қарашысы жасымайды.

Жаманға жақсы қолы ұжымақтай,

Әлханжан бері таста насыбайды.

 

Н а р м а н б е т

Нәпсі жел, көңіл өзен толқын ұрған,

Ми патша, ақыл дария кеңес құрған.

Таупықсыз ақыл мақұл болмайды екен,

Білмесең, құр суретсің бекер тұрған.

А б а й

Сөз самал, өлең дария толқын ұрған,

Ми патша, ақыл уәзір кеңес құрған

Ғылымсыз ақыл таупық болмайды екен,

Болмаса құр суретсің бекер тұрған.

 

Ы б ы р а й   А л т ы н с а р и н

Адам көркі бастағы,

Маңдайдағы қастары.

Кеңшілікте әркім дос,

Таршылықтағы қайрылған

достағы.

А б а й

Бес мүшеден бөлекше бас та өзгеше,

Қиғаш біткен маңдайда қас та өзгеше.

Кеңшілікте дос та дос, қасың да дос,

Таршылықта қайрылған дос та өзгеше.

Администратор 2019-10-23

Адам — бiр боқ көтерген боқтың қабы

Адам — бір боқ көтерген боқтың қабы,

Боқтан сасық боласың өлсең тағы.

Мені мен сен тең бе деп мақтанасың,

Білімсіздік белгісі—ол баяғы.

Кеше бала ең, келдің ғой талай жасқа,

Көз жетті бiр қалыпта тұра алмасқа.

Адамды сүй, алланың хикметін сез,

Не қызық бар өмірде онан басқа?!

Администратор 2019-10-23

Адамның кейбір кездері

Адамның кейбір кездері.

Көңілде алаң басылса;

Тәңірінің берген өнері

Көк бұлыттан ашылса;

Сылдырлап өңкей келісім

Тас бұлақтың суындай,

Кірлеген жүрек өзі ішін

Тұра алмас әсте жуынбай.

Тәңірінің күні жарқырап,

Ұйқыдан көңіл ашар кез.

Қуатты ойдан бас құрап,

Еркеленіп шығар сөз.

Сонда ақын белін буынып,

Алды-артына қаранар.

Дүние кірін жуынып,

Көрініп ойға сөз салар.

Қыранша қарап қырымға,

Мұң мен зарды қолға алар.

Кектеніп надан зұлымға,

Шиыршық атар, толғанар.

Әділет пен ақылға

Сынатып көрген-білгенін

Білдірер алыс, жақынға

Солардың сөйле дегенін.

Ызалы жүрек, долы қол,

Улы сия, ащы тіл,

Не жазып кетсе, жайы сол,

Жек көрсеңдер өзің біл.

Администратор 2019-10-23

Адасқанның алды — жөн, арты — соқпақ

Адасқанның алды — жөн, арты — соқпақ,

Оларға жөн арамның сөзін ұқпақ. 

Қас маңғаз малға бөккен кісімсініп, 

Әсте жоқ кеселді істен биттей қорқпақ.

Бір аршопке шапаны сондай шап-шақ, 

Мүшесінен буынып, басады алшақ. 

Қарсы алдына жымырып келтірем деп, 

Ақ тымақтың құлағы салтақ-салтақ.

Жаздыкүні ақ бөркі бүктелмейді-ақ, 

Қолында бір сабау бар о-дағы аппақ, 

Керегеге сабауды шаншып қойып, 

Бөркін іліп, қарайды жалтақ-жалтақ.

Қу шалбар қулығына болған айғақ, 

Тізесін созғылайды қалталанса-ақ. 

Ұстаудағы кісідей мезгілі бар, 

Күні бойы шешініп, бір т...-ақ.

Тірі жанға құрбы боп жап-жасында-ақ, 

Қалжыңдамақ, қасынбақ, ыржаңдамақ, 

Бет-аузын сөз сөйлерде жүз құбылтып, 

Қас кермек, мойын бұрмақ, қоразданбақ.

Осындай сидаң жігіт елде мол-ақ,

Бәрі де шаруаға келеді олақ.

Сырын түзер біреу жоқ, сыртын түзеп, 

Бар өнері — қу борбай, сымпыс шолақ.

Олардың жоқ ойында малын бақпақ, 

Адал еңбек, мал таппақ, жұртқа жақпақ. 

Жалғыз атын терлетіп, ел қыдырып,

Сәлемдеспей, алыстан ыржаң қақпақ.


Администратор 2019-10-23

Алла деген сөз жеңіл

Алла деген сөз жеңіл,

Аллаға ауыз жол емес.

Ынталы жүрек, шын көңіл

Өзгесі хаққа қол емес.

Дененің, барша қуаты

Өнерге салар бар күшін.

Жүректің ақыл сауаты

Махаббат қылса тәңірі үшін.

Ақылға сыймас ол алла,

Тағрипқа тілім қысқа аћ!

Барлығынша шүбәсіз,

Неге мәужүт ол қуа.

Ақыл мен хауас барлығын

Білмейді жүрек,сезедүр,

Мұтәкәллимин мантикин

Бекер босқа езедүр.

Администратор 2019-10-23

Алланың өзі де рас, сөзі де рас

Алланың өзі де рас, сөзі де рас,

Рас сөз ешуақытта жалған болмас,

Көп кітап келді алладан, оның төрті,

Алланы танытуға сөзі айрылмас.

Әманту оқымаған кісі бар ма?

Уәктубићи дегенмен ісі бар ма?

Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер,

Жарлықпен ол сіздерге, сіз де оларға...

Замана, шаруа, мінез күнде өзгерді,

Оларға кез-кезімен нәби келді.

Қағида шариғаты өзгерсе де,

Тағриф алла еш жерде өзгермеді.

Күллі махлұқ өзгерер, алла өзгермес,

Әћли кітап бұл сөзді бекер демес.

Адам нәпсі, өзімшіл мінезбенен

Бос сөзбенен қастаспай түзу келмес.

Махаббатпен жаратқан адамзатты,

Сен де сүй ол алланы жаннан тәтті.

Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп

Және хақ жолы осы деп әділетті.

Осы үш сүю болады иманы гүл,

Иманның асылы үш деп сен тахқиқ біл.

Ойлан-дағы, үшеуін таратып бақ,

Басты байла жолына, малың түгіл.

Дін де осы шын ойласаң, тағат та осы,

Екі дүние бұл тасдиқ— хақтың досы.

Осыларды бұзатын және үш іс бар:

Пайда, мақтан, әуесқой онан шошы.

Руза, намаз, зекет, хаж—талассыз іс,

Жақсы болсаң, жақсы тұт бәрін тегіс.

Бастапқы үшін бекітпей, соңғы төртті

Қылмағанмен татымды бермес жеміс.

Бас жоғары жаралған, мойын төмен,

Қарашы, дене біткен ретімен.

Істің басы — ретін танымақтық.

Иман білмес тағатты қабыл демен.

Имамдар ғибадаттан сөз қозғаған,

Хұснизән мен иманды білді ойлаған.

Иманның тазалығын жақсы ұқтырмай,

Сыртын қанша жуса да, іші оңбаған. 

Алла мінсіз әуелден, пайғамбар хақ,

Мү'мин болсаң, үйреніп сен де ұқсап бақ.

Құран рас, алланың, сөзі дүр ол,

Тә'уиліне жетерлік ғылымың шақ.

Алланың, пайғамбардың, жолындамыз,

Ынтамызды бұзбастық иманымыз.

Пайда, мақтан әуесқой — шайтан ісі,

Кәні біздің нәпсіні тыйғанымыз?

Мү'мин болсаң, әуелі иманды бол,

Бендеге иман өзі ашады жол,

Шыр айнал да, таза ойла бір иманды,

Мұнафиқ намаз қылмап па, мағлұм ғой ол.

Алла ішімді айтқызбай біледі ойла,

Бендесіне қастықпен кінә қойма.

Распенен таласпа мү'мин болсаң,

Ойла, айттым, адамдық, атын жойма!


Администратор 2019-10-23

Антпенен тарқайды

Антпенен тарќайды.

Жиылса кеңеске.

Ор ќазып байќайды

Туа жау емеске.

Анттасып алќайды,

Сен тентек демеске.

Кім антын шайќайды.

Амал жоќ жемеске.

Аз адам шаршайды,

Ебіне көнбеске.

Басы ыңғай ќайќайды,

Амал жоќ өлмеске.

Ел састы аңќайды,

Би тартты егеске.

Жұрт тағы мал жайды

Ой ќылар бермеске.

Өсімге ќол жайды,

Тай алып серкешке.

Алмаса ол тайды,

Дап-дайын көрмеске.

Кедей би жантайды

Сауыр мен өркешке.

Саумаќќа ол байды,

Кеңесер би кешке.

Ќайғы ќып болмайды.

Өкпелеп білмеске.

Сүйтсе де оңбайды,

Бұрынғы түсті еске. 

Пысыќтар шалќайды,

Таласып теңдеске.

Бермеске ќағып шонтайды

Өзімен жемдеске.

Таласып тарќайды

Аќшадан төрт-беске.

Бірлікті шайќайды,

Араз бол өнбеске.


Администратор 2019-10-23

Асқа, тойға баратұғын

Асќа, тойға баратұғын,

Жаны асығып жас жігіт,

Ќолға кетті жауға бір күн,

Тірі адамның ісі — үміт.

Ќозғады жау батыр ерді,

Жауға сойќан салғалы.

Ќалыңдығы ќала берді,

Жатыр еді алғалы.

Асыќсаң да, шырағым,

Саған деген ќұданың

Жазылған ќандай жарлығы,

Есіткен жоќ ќұлағың.

Ќалыңдыќ ќұшып, сүюге

Күйеуіне ынтызар.

Келісімен тиюге

Дайындалған ойы бар.

Көйлегін аќтан тіккіштеп,

Күні-түні демалмай,

Бітіруге жүр күштеп.

Асыќќансып, тоќталмай.

Сен асыќќан екен деп,

Алла әмірін өзгертпес.

Айтќаның болар ма екен деп,

Мен ќорќамын, көз жетпес,

Жара басты кеудені,

Жаудан өлді ар үшін,

Ескермей өзге дүниені,

“Аћ!” деп өтті жар үшін.

Жамандыќ тұрмас күттіріп,

Ел есітті, ќыз білді,

Аќ көйлекті бітіріп,

Кебінім деп киді, өлді...

Ќол жетпеген некені

Сүйіп кеткен жан екен.

Көзің неге жетеді,

Ќосылмаќ, онда бар ма екен?

Шыны ғашыќ жар болса,

Неге өлдім деп налымас.

Онда екеуі кез келсе,

Бірін бірі, танымас.


Администратор 2019-10-23

Ата-анаға көз қуаныш

Ата-анаға көз ќуаныш—

Алдына алған еркесі.

Көкірегіне көп жұбаныш,

Гүлденіп ой өлкесі.

Еркелік кетті.

Ер жетті,

Не бітті?

Оќытарсың молдаға оны,

Үйретерсің әрнені.

Медеу етіп ойы соны,

Жаны тыныштыќ көрмеді.

Жасында күтті,

Дәме етті,

Босќа өтті .

Ата көңілі жанбаса бір.

Артыќ өнер шыќпаса

Ел танымай, үй танып ќұр,

Шаруасын да ұќпаса.

Үміті ќайда?

Соны ойла,

Абайла!

Сүйер ұлың болса, сен, сүй,

Сүйінерге, жарар ол.

Сүйкімі жоќ ќұр масыл би

Сүйретіліп өтер сол.

Табылмас ќайла.

Ойбайла

Не пайда?

Зарланарсың, ойланарсың

Не болам деп енді мен.

Ќұрбылардан ќорланарсың,

Тәңірі ісіне сен де көн.

Ќайғысыз бенде

Көрдің бе,

Өміріңде?

Тәңірі сорлы етсе бенде,

Не бітірер ќұр жылап.

Жігері жоќ аќылы кенде,

Жанбасыңнан жат сұлап!

Бір жаман мен бе?

Дедің бе

Көңіліңде?

Администратор 2019-10-23

Ауру жүрек ақырын соғады жай

Ауру жүрек ақырын соғады жай,

Шаршап қалған кеудемде тулай алмай.

Кейде ыстық қан басып кетеді оны,

Дөңбекшіген түндерде тынши алмай.

Қараңғы саңырау қайғы ойды жеңген,

Еркелік пен достықты ауру көрген.

Ақылы жоқ, ары жоқ, шуылдақты

Күнде көріп, тұл бойы жиіркенген.

Тіріліп өткен күнді, тағы шөлдеп,

Осы күнді күн демес қарғап, міндеп.

Кейде тілеп бақ пенен тағы тыныштық,

Кейде қайғы, азапты тағы да іздеп

Кейде ойлайды жылауға қайғы зарын,

Тынышсыз күнде ойлаған дерттің бәрін

Кейде онысын жасырар жұрттан ұрлап,

Кетірер деп мазақтап беттің арын.

Ауру жүрек ақырын соғады жай,

Өз дертін тығып ішке, білдіре алмай,

Кейде ыстық тағы да қан басады,

Кейде бір сәт тыншығар үн шығармай.Администратор 2019-10-23

Аш қарын жұбана ма майлы ас жемей

Аш қарын жұбана ма майлы ас жемей

Тоқ тұра алмас дәмдіден дәмді іздемей.

“Бір тойған — шала байлық” деген қазақ,

Ет көрінсе, қайтеді күйсей бермей?

Еңбек жоқ, харекет жоқ қазақ кедей

Тамақ аңдып қайтеді тентіремей?

Ет пен қымыз сықылды ас жоқ дейді,

Ол немене жоқтықтың әсері емей?

Ет, қымыз тамақ болса әркімге арзан,

Тәтті дәмді іздер ең онан да арман.

Өз пұлыңмен халің жоқ күнде тояр,

Құлдық ұрып асайсың асы бардан.

Өз үйіңнен тоярға қолың қысқа,

Ас берер ауылды іздеп жүрсің босқа.

Бір жілік пен бір аяқ қымыз берген

Дереу сені жұмсайды бір жұмысқа.

Жалға жүр, жат жерге кет, мал тауып кел,

Малың болса, сыйламай тұра алмас ел.

Қаруыңның барында қайрат қылмай,

Қаңғып өткен өмірдің бәрі де — жел.

Тәуекелсіз, талапсыз мал табылмас,

Еңбек қылмас еріншек адам болмас.

Есек к...н жусаң да мал тауып кел,

Қолға жұқпас, еш адам кеміте алмас.

Қулық, сұмдық, ұрлықпен мал жиылмас,

Сұм нәпсің үйір болса, тез тиылмас.

Зиян шекпей қалмайсың ондай істен,

Мал кетер, мазаң кетер, ар бұйырмас.

Асаған, ұрттағанға ез жұбанар,

Сенімді дәулет емес сен қуанар.

Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас,

Қардың суы сықылды тез суалар.

Мінер атын, киімін ып-ықшам қып,

Сымбаттанып, сымпиып тамақ аңдып,

Бұраңдап жылы жүзін асқа сатқан

Антұрғанға қосылмай, кел, кет қаңғып.

Күлдіргіштеу, күлкішіл, қалжыңға ұста,

Кезеген ит тым-ақ көп біздің тұста.

Өз үйінен жиреніп, қашып жүрген

Антұрғанға қосылма қапылыста.


Администратор 2019-10-23

Ағыбайға

Адам деп есеп қылма Ағыбайды,

Анттан қорқып, құдайды танымайды.

Сабын жаққан терідей жылп-жылп етіп,

Шіркін-ай, бір орыннан табылмайды.


Администратор 2019-10-23

Базарға, қарап тұрсам, әркім барар

Базарға, қарап тұрсам, әркім барар,  

Іздегені не болса, сол табылар.

Біреу астық алады, біреу маржан, 

Әркімге бірдей нәрсе бермес базар.

Әркімнің, өзі іздеген нәрсесі бар, 

Сомалап ақшасына сонан алар. 

Біреу ұқпас бұл сөзді, біреу ұғар, 

Бағасын пайым қылмай аң-таң қалар. 

Сөзді ұғар осы күнде кісі бар ма? 

Демекпін жалпақ жұртқа бірдей жағар.

Жазған соң жерде қалмас тесік моншақ, 

Біреуден біреу алып, елге тарар. 

Бір кісі емес жазғаным, жалпақ жұрт қой 

Шамданбай-ақ, шырақтар, ұқсаң жарар. 

“Ит маржанды не қылсын” деген сөз бар, 

Сәулесі бар жігіттер бір ойланар.

Администратор 2019-10-23

Байлар жүр жиған малын қорғалатып

Байлар жүр жиған малын қорғалатып, 

Өз жүзін онын беріп алар сатып, 

Онын алып, тоқсаннан дәме қылып, 

Бұл жұртты қойған жоқ па құдай атып.

Барып келсе Ертістің суын татып, 

Беріп келсе бір арыз бұтып-шатып, 

Елді алып, Еділді алып есіреді, 

Iсіп-кеуіп, қабарып келе жатып. 

Әрі-бері айналса аты арықтап, 

Шығынға белшесінен әбден батып. 

Сұм-сұрқия, қу, білгіш атанбаққа, 

Құдай құмар қылыпты қалжыратып. 

Қорғаласа, қорықты деп қоймаған соң, 

Шаптырады қалаға бай да андатып. 

Күшті жықпақ, бай жеңбек әуел бастан, 

Қолға түсер сілесі әбден қатып. 

Жаны аяулы жақсыға қосамын деп, 

Әркім бір ит сақтап жүр ырылдатып.


Администратор 2019-10-23

Баймағанбетке

Ажының жаќсы-аќ ќызы едім,

Жетістірем деп алды.

Тілеуін түзден тілесе,

Баста мені неге алды?

Сол желіккеннен желігіп,

Жынды сары жоғалды.       

Ойбайлаған болайын-ай,

Жоќтамасам, обал-ды

Администратор 2019-10-23

Бай сейілді

Бай сейілді,

Бір бейілді

Елде жаќсы ќалмады.

Елдегі еркек,

Босќа селтек

Ќағып елін ќармады.

Жөнді, жөнсіз,

Сөз теңеусіз,

Бас пен аяќ, бір ќысап.

Ұрысса орыс,

Елге болыс

Үйден үрген итке ұсап.

Өзі ұлыќќа

Кәдір жоќќа

Ќарамай,

Өз халќына.

Сөз ќайырмай,

Жөнді айырмай,

Жұртќа шабар талпына.

Танымадыќ,

Жарымадыќ

Жаќсыға бір іргелі.

Ќолына алып,

Пәле салып,

Аңдығаны өз елі.

Шашты малын,

Берді барын

Боларында жұртына.

Еміреніспес енді піспес,

Ұќсамас еш сыртына.

Ел де жаман,

Ер де жаман —

Аңдығаны өз елі.

Елде сияз,

Ойда ояз,

Оңбай-аќ тұр әр түрі.

Кетті бірлік,

Сөнді ерлік,

Енді кімге беттемек?

Елің — ала,

Отты шала,

Тайса аяғың, кім көмбек?

Өтті өмірім

Ќайтты көңілім

Бұл дүниенің ісіне.

Жасы ќұрбы

Жаны тұрғы

Дос па деген кісіге.

Сөзге емексіп.

Ел керексіп,

Не болады маќтаның?

Бейлі шикі,

Аќылы күйкі,

Осы жұрт па тапќаның?


Администратор 2019-10-23

Балалық өті, білдің бе?

Балалық өті, білдің бе?

Жігіттікке келдің бе?

Жігіттік өтті, көрдің бе?

Кәрілікке көндің бе?

Кім біледі, байғұстар,

Баяндыдан сөндің бе?

Баянсызға төндің бе?

Әлде, айналып, кім білер,

Боталы түйе секілді

Қорадан шықпай өлдің, бе?


Администратор 2019-10-23

Белгілі сөз: “өлді, өлді”

Белгілі сөз: “өлді, өлді”,

Белгісіз оның мекені,

Не халатқа әулірді,

Қайда қандай екені.


Администратор 2019-10-23

Бойы бұлғаң

Бойы бұлғаң,

Сөзі жылмаң

Кімді көрсем, мен сонан

Бетті бастым,

Ќатты састым,

Тұра ќаштым жалма-жан.

Өз ойында

Тұл бойында

Еш міні жоќ бендесіп,

Түзде мырзаң,

Үйде сырдаң,

Сөзі ќылжаң еркесіп.

Бас ќұрасып,

Мал сұрасып,

Бермегенмен кетісер.

Адам аулап,

Сыпыра саулап,

Байды жаулап жетісер.

Сөз ќыдыртќан,

Жұрт ќұтыртќан,

Антын, арын саудалап,

Бұтты-шатты,

Үй санатты,

Байдан атты алмалап.

Кедейі — ер,

Кеселі зор,

Малды байдан сорлы жоќ.

Аш көмектің,

Жемдемектің,

Босќа әлектің орны жоќ.

Ел ќағынды,

Мал сабылды,

Ұрлыќ, өтірік гуде-гу.

Байы — баспаќ,

Биі саспаќ,

Әулекі аспаќ сыпыра ќу.

Аќы берген,

Айтса көнген

Тыныштыќ іздер елде жоќ.

Аќќа тартќан,

Жөнге ќайтќан,

Аќыл айтќан бенде жоќ.

Әз тұтуға,

Сыйласуға

Ќалмады жан бір татыр.

Сыпыра батыр,

Пәле шаќыр.

Болдың аќыр тап-таќыр.

Су жұғар ма,

Сөз ұғар ма

Сыпыра жылмаң жел буаз?

Айтты — көндім,

Алды — бердім,

Енді өкіндім — өзіме аз.

Администратор 2019-10-23

Болды да партия

Болды да партия,

Ел іші жарылды,

Әуремін мен тыя

Дауың мен шарыңды.

Ќұрбыдай ќош тұттым

Жасың мен кәріңді.

Жоќтамай ұмыттым

Аќыл мен нәріңді.

Ортаға кеп салдым

Өзімде барымды.

Япырмау, неңді алдым,

Сау ќоймай арымды?

Ойымнан ой бөліп,

Ќозғадың тамырды.

Көңілге тік келіп,

Кетірдің сабырды.

Ойым да аќ, жарым да аќ,

Кеңімді, тарымды

Ќарасам байымдап

Сөзің сол сарынды

Өсекке салмаңдар

Ойымды, жарымды.

Өлшеуге алмаңдар,

Ойым бек тарылды.

Ұрыңнан асырдың

Сұм тілді ќарынды.

Жасырдым, жасырдым,

Енді айттым зарымды.

Администратор 2019-10-23

Буынсыз тілің

Буынсыз тілің,

Буулы сөзің,

Әсерлі адам ұғлына.

Кісінің сөзін

Ұққыш-ақ өзің,

Қисығын түзеп туғрыға.

Сезімпаз көңіл

Жылы жүрек.

Таппадым деп түңілмес.

Бір тәуір дос

Тым-ақ керек,

Ойы мен тілі бөлінбес

Администратор 2019-10-23

Білектей арқасында өрген бұрым

Білектей арқасында өрген бұрым,  

Шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырын. 

Кәмшат бөрік, ақ тамақ, қара қасты, 

Сұлу қыздың көріп пе ең мұндай түрін.

Аласыз қара көзі айнадайын, 

Жүрекке ыстық тиіп салған сайын, 

Үлбіреген ақ етті, ашық жүзді, 

Тісі әдемі көріп пе ең қыздың жайын?

Бұраң бел, бойы сұлу,кішкене аяқ, 

Болады осындай қыз некен-саяқ. 

Піскен алма секілді тәтті қызды 

Боламын да тұрамын көргендей ақ.

Егерде қолың тисе білегіне, 

Лүпілдеп қан соғады жүрегіңе. 

Бетіңді таяп барсаң, тамағына, 

Шымырлап бу енеді сүйегіңе.


Администратор 2019-10-23

Бір дәурен кемді күнге — бозбалалық

Бір дәурен кемді күнге — бозбалалық,  

Қартаймастай көрмелік, ойланалық. 

Жастықта көкірек зор, уайым жоқ, 

Дейміз де ешнәрседен қорғаналық.

Бар ойы — өлең айтып,ән салалық, 

Біреуді қалжың, қылып қолға алалық. 

Қызды ауылға қырындап үйір болса — 

Көңiліне зор қуаныш, бір бадалық.

Демеңдер өнбес іске жұбаналық, 

Ақыл тапсақ, мал тапсақ қуаналық. 

Қызды сүйсең, бірді-ақ сүй таңдап тауып, 

Көрсе қызар, күнде асық — диуаналық.

Жастықта бір күлгенің бір қаралық, 

Күлкі баққан бір көрер бишаралық. 

Әуелі өнер ізделік қолдан келсе, 

Ең болмаса, еңбекпен мал табалық.

Той болса, тон киелік, жүр баралық, 

Бірімізді біріміз аударалық. 

Ат арықтар, тон тозар, кәдір кетер, 

Күлкіні онша күйлеп, шуламалық.

Уайым — ер қорғаны, есі барлық,

Қиыны бұл дүниенің — қолы тарлық.

“Еће-еће”ге елірме, бозбалалар,

Бұл — бес күндік бір майдан ер сынарлық,

Салынба, қылсаң-дағы сан құмарлық, 

Алдында уайым көп шошынарлық: 

Жарлылық, жалынышты жалтаң көздік, 

Сүйкімі, икемі жоқ шалдуарлық.

Әсем салдық өлгенше кiм қыларлық,  

Оған да мезгіл болар тоқталарлық. 

Ұрлық қылар, тентіреп тамақ асырар 

Болмаған соң, жұмыс қып мал табарлық.

Басында әке айтпаса ақыл жарлық, 

Ағайын табылмаса ой саларлық, 

Қалжыңбассып өткізген қайран дәурен 

Түбінде тартқызбай ма ол бір зарлық?

Осы елде бозбала жоқ сөзді ұғарлық, 

Жақсы айғырда бие жоқ ат туарлық. 

Әйтеуір ақсақалдар айтпады деп 

Жүрмесін деп, азғана сөз шығардық

Администратор 2019-10-23