Сабақ жоспарлары

Алла деген сөз жеңіл

Алла деген сөз жеңіл,

Аллаға ауыз жол емес.

Ынталы жүрек, шын көңіл

Өзгесі хаққа қол емес.

Дененің, барша қуаты

Өнерге салар бар күшін.

Жүректің ақыл сауаты

Махаббат қылса тәңірі үшін.

Ақылға сыймас ол алла,

Тағрипқа тілім қысқа аћ!

Барлығынша шүбәсіз,

Неге мәужүт ол қуа.

Ақыл мен хауас барлығын

Білмейді жүрек,сезедүр,

Мұтәкәллимин мантикин

Бекер босқа езедүр.

Администратор 2019-10-23

Антпенен тарқайды

Антпенен тарќайды.

Жиылса кеңеске.

Ор ќазып байќайды

Туа жау емеске.

Анттасып алќайды,

Сен тентек демеске.

Кім антын шайќайды.

Амал жоќ жемеске.

Аз адам шаршайды,

Ебіне көнбеске.

Басы ыңғай ќайќайды,

Амал жоќ өлмеске.

Ел састы аңќайды,

Би тартты егеске.

Жұрт тағы мал жайды

Ой ќылар бермеске.

Өсімге ќол жайды,

Тай алып серкешке.

Алмаса ол тайды,

Дап-дайын көрмеске.

Кедей би жантайды

Сауыр мен өркешке.

Саумаќќа ол байды,

Кеңесер би кешке.

Ќайғы ќып болмайды.

Өкпелеп білмеске.

Сүйтсе де оңбайды,

Бұрынғы түсті еске. 

Пысыќтар шалќайды,

Таласып теңдеске.

Бермеске ќағып шонтайды

Өзімен жемдеске.

Таласып тарќайды

Аќшадан төрт-беске.

Бірлікті шайќайды,

Араз бол өнбеске.


Администратор 2019-10-23

Баймағанбетке

Ажының жаќсы-аќ ќызы едім,

Жетістірем деп алды.

Тілеуін түзден тілесе,

Баста мені неге алды?

Сол желіккеннен желігіп,

Жынды сары жоғалды.       

Ойбайлаған болайын-ай,

Жоќтамасам, обал-ды

Администратор 2019-10-23

Бай сейілді

Бай сейілді,

Бір бейілді

Елде жаќсы ќалмады.

Елдегі еркек,

Босќа селтек

Ќағып елін ќармады.

Жөнді, жөнсіз,

Сөз теңеусіз,

Бас пен аяќ, бір ќысап.

Ұрысса орыс,

Елге болыс

Үйден үрген итке ұсап.

Өзі ұлыќќа

Кәдір жоќќа

Ќарамай,

Өз халќына.

Сөз ќайырмай,

Жөнді айырмай,

Жұртќа шабар талпына.

Танымадыќ,

Жарымадыќ

Жаќсыға бір іргелі.

Ќолына алып,

Пәле салып,

Аңдығаны өз елі.

Шашты малын,

Берді барын

Боларында жұртына.

Еміреніспес енді піспес,

Ұќсамас еш сыртына.

Ел де жаман,

Ер де жаман —

Аңдығаны өз елі.

Елде сияз,

Ойда ояз,

Оңбай-аќ тұр әр түрі.

Кетті бірлік,

Сөнді ерлік,

Енді кімге беттемек?

Елің — ала,

Отты шала,

Тайса аяғың, кім көмбек?

Өтті өмірім

Ќайтты көңілім

Бұл дүниенің ісіне.

Жасы ќұрбы

Жаны тұрғы

Дос па деген кісіге.

Сөзге емексіп.

Ел керексіп,

Не болады маќтаның?

Бейлі шикі,

Аќылы күйкі,

Осы жұрт па тапќаның?


Администратор 2019-10-23

Бойы бұлғаң

Бойы бұлғаң,

Сөзі жылмаң

Кімді көрсем, мен сонан

Бетті бастым,

Ќатты састым,

Тұра ќаштым жалма-жан.

Өз ойында

Тұл бойында

Еш міні жоќ бендесіп,

Түзде мырзаң,

Үйде сырдаң,

Сөзі ќылжаң еркесіп.

Бас ќұрасып,

Мал сұрасып,

Бермегенмен кетісер.

Адам аулап,

Сыпыра саулап,

Байды жаулап жетісер.

Сөз ќыдыртќан,

Жұрт ќұтыртќан,

Антын, арын саудалап,

Бұтты-шатты,

Үй санатты,

Байдан атты алмалап.

Кедейі — ер,

Кеселі зор,

Малды байдан сорлы жоќ.

Аш көмектің,

Жемдемектің,

Босќа әлектің орны жоќ.

Ел ќағынды,

Мал сабылды,

Ұрлыќ, өтірік гуде-гу.

Байы — баспаќ,

Биі саспаќ,

Әулекі аспаќ сыпыра ќу.

Аќы берген,

Айтса көнген

Тыныштыќ іздер елде жоќ.

Аќќа тартќан,

Жөнге ќайтќан,

Аќыл айтќан бенде жоќ.

Әз тұтуға,

Сыйласуға

Ќалмады жан бір татыр.

Сыпыра батыр,

Пәле шаќыр.

Болдың аќыр тап-таќыр.

Су жұғар ма,

Сөз ұғар ма

Сыпыра жылмаң жел буаз?

Айтты — көндім,

Алды — бердім,

Енді өкіндім — өзіме аз.

Администратор 2019-10-23

РЕВОЛЮЦИЯ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

Екі дүние ерегісіп жатқанда,
Сұңқар құлап жартасқа,
Дауыл тұрған шақтарда,
Күшігендер аспанда,
Сай, Жыраны паналап,
Жемтік іздеп баққанда,
Жұмыр жерді аралап кетті бір үн ғаламат. 
Ұшты ақиық Дауылпаз қанатына жүк артқан.
Қалды тобыр мұнартқан,
Сұлулардың иісіне кұмартқан.
Қалды небір кеселдер:
Қорқақ, күншіл, мешелдер,
Бола алмаған көсемдер,
Көбік езу шешендер.

Администратор 2019-10-23

ТАУДАҒЫ КӨКТЕМ

Сай-саланы 
Аймалады,
Жоталардан жел есті.
Көк қарағай
Көп баладай
Күбір-күбір кеңесті.

Қасқа бұлақ
Тастан құлап
Бара жатыр шапқылап.
Шыңылдаған,
Сыбырлаған
Айқай тастар — саққұлақ.

Администратор 2019-10-23

ЕГІСТІКТЕ

— Әзер шығып, әлсіреп күн батады, 
Тұмау тиіп қалған ба Күнге тағы?! 
Амандығын сұраспай бір-бірінің, 
Осылай деп екі қарт үн қатады.

Жаз аспаны жабыңқы, түнеріп түр, 
Жатыр дала шаңытып, күреңіп қыр. 
Аузын ашып шөлдеген аңызаққа, 
Сәл-пәл тамшы сараң бұлт жіберіп тұр.

Администратор 2019-10-23

КЕТЕЙІКШІ БІР ЖАҚҚА

Барайықшы жылғаға, 
Барайықшы жылғаға. 
Барайық та жылғаға, 
Тебейікші сырғанақ.

Барайықшы суатқа, 
Шығайықшы қыратқа. 
Шығайық та қыратқа, 
Бөленейік шуаққа.

Администратор 2019-10-23

СӨЙЛЕП ТҰРҒАН МОСКВА

Сөйлеп тұрған менің Москвам, 
Жаңғыртып даусы жер-көкті. 
Оянып күнде даусынан, 
Бастайды халқым еңбекті.

Москвам үндеп жырлайды, 
Достықтың жолын жаттаймыз. 
Әлемде соғыс болмайды, 
Тыныштық өмір сақтаймыз.

Администратор 2019-10-23

Ем таба алмай

Ем таба алмай,

От жалындай

Толды ќайғы кеудеге,

Сырласа алмай,

Сөз аша алмай

Бендеге.

Босќа ұялып,

Текке именіп

Кімді көрсем, мен сонан,

Бетті бастым,

Ќатты састым,

Тұра ќаштым

Жалмажан.

Ұйќы,тамаќ

Ќалды дым-аќ,

Керегі жоќ іс болып.

Жай жатпағым

Тыныш таппағым

Күш болып.

Жас жүрегім

Жанды менің

Жайтаба алмай, япырым!

Өзің онда

Жаќсы жолға

Аќырын.

Жас теректің

Жапырағы

Жамырайды, соќса жел

Түсті мойын,

Толды ќойын,

Аќты сел.

Мен паң едім,

Бейќам едім

Ешнәрседен ќайрысыз,

Тез дерттендім,

Кейде өртендім,

Кейде мұз.


Администратор 2019-10-23

Жақсылық ұзақ тұрмайды

Жаќсылыќ ұзаќ тұрмайды.

Жамандыќ, әркез тозбайды.

Үміттің аты елеріп,

Ќос тізгінді созбайды.

Ќос тепкіні салсаң да,

Уайымнан озбайды.

Бір ќайғыны ойласаң,

Жүз ќайғыны ќозғайды,

Жер ќорығыш желгек шал

Желіп жүріп боздайды.

Ќұрсаған бұлт ашылмай,

Аспанның жүзі көгермес.

Үрпейген жүрек басылмай,

Талапты көңіл елермес.

Шырайды ќайғы жасырмай,

Күлкінің ерні кезермес.

Шыдасаң есті ќашырмай,

Ќұлдатып, ќор ќып жібермес.

Кез келсе ќайғы ќат-ќабат,

Ќаңғыртпай ќоймас адамды.

Ќасиетсіз туған— ол да жат,

Күңкілдеп берер сазаңды.

Бәрінен де сол ќымбат,

Ќайтерсің өңкей наданды.

Сыпыра батыр сұм ќұрбәт

Маќтанмен алды мазамды.


Администратор 2019-10-23

МЕКТЕБІМЕ

Мектебім — айтар әнім, 
Сан рет қайталадым. 
Өзіңнен алғанымды 
Өзіңе қайтарамын.

Мектебім, қия алмаймын, 
Көп нәрсе қиялдаймын... 
Мәңгілік оқушың боп, 
Қалуға ұялмаймын.

Администратор 2019-10-23

МЕН-ДАҒЫ ӨЛЕҢ ЖАЗБАЙМЫН

Мен-дағы өлең жазбаймын ермек үшін, 
Ермек үшін, немесе өлмеу үшін.
Жазсам, жазам жырды мен, жасырмаймын, 
Жаралы жүректерді емдеу үшін.

Ермек үшін белгілі жырламасым,
Ермек десе, ел мейлі тыңдамасын. 
Өтсем болды арқалап адамдардың 
Қуанышын, шаттығын, мұң-наласын

Администратор 2019-10-23

АВТОГРАФ


Көрер едің,
Шаламын ба, отпын ба?
Білер едің,
Ақынмын ба, жоқпын ба?..
Кектендірген хан Жәңгір де жоқ мұнда, 
Кектенетін Махамбет те жоқ мұнда.

Түсінер ең,
Езбін бе, әлде ермін бе?
Байқар едің,
Артықпын ба, кеммін бе?..
Мен Спартак бола алмадым, не шара, 
Сенің өзің Цезарь болып көрдің бе?!

Администратор 2019-10-23

ШЫДА, ШЫДА


Шыда, шыда,    
Шыдай түс, шыда тағы, 
Шыдамдыны мына өмір ұнатады 
Үміттің Құлан иек құла таңы, 
Әйтеуір бір атады, бір атады...

Өкінбе, өкпелеме, бүгініңе,
Өмір, өмір!
Болмайды түңілуге.
Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, 
Қайта тұрып, қақың бар жүгіруге.

Администратор 2019-10-23

АҢСА, ЖАНЫМ


Мен тілейін.
Жарқыным, сен де тіле:
Жақсылық орнасын деп жер бетіне. 
Аққу тіле айдынның келбетіне,
Айдын тіле аққуды тербетуге.

Мен аңсаймын.
Сен-дағы аңса жаным:
Жақсыдан жайлап ескен жан самалын. 
Аңса, жаным,
Зарығып, шарша, жаным,
Қалса да қанша ғұмыр, қанша амалың. 
Аңса, жаным!

Администратор 2019-10-23

ЖАНЫМ, СЕН ЖАСЫМАҒЫН


Көбейте берме, жаным, шашың ағын, 
Жаным, сен жасымағын, жасымағын! 
Нөсерлетіп, бір сәтте басыламын, 
Шашылады шұғылам, ашыламын.

Ұшқындарын жан-жаққа шашыратқан,
Кездерім бар кей-кейде жасын атқан. 
Қара бұлтқа қара да басымдағы,
Күн шығады деп ойла осы жақтан.

Администратор 2019-10-23

ҚЫРҚЫНШЫ ЖЫЛДАР


Рас, қайғы-қасіреті бар қаатаған,
 Ғұмырлар бар батқан және батпаған 
Әкелгенмен әр адамға бір қайғы,
Сол жылдарға қарғыс айту жат маған.

Жанды-жансыз бар табиғат түнерген,
Әр кеудеде бір шер барын білсем мен.
Қан майданда ерлік етсе біреулер 
Қарсы жауға біз де шықтық түренмен.

Администратор 2019-10-23

КҮРЕҢ КҮЗ


Қош енді, қош бол, күрең күз! 
Күрең мұң саған жібердім. 
Күлермін деп ем, түнердің,
Білермін, қалай, білермін?!
Күп-күрең менің реңім,
Қош енді, қош бол, күрең күз!
Жаз келер және жап-жасыл, 
Жақсылық тағы тілермін,
Жадырап өмір сүрермін,
Қош енді, қош бол, күрең күз!

Администратор 2019-10-23

Күлімбайға (Болыс болдым мінеки)

Болыс болдым мінекей 

Бар малымды шығындап. 

Түйеде қом, атта жал 

Қалмады елге тығындап. 

Сүйтсе дағы елімді 

Ұстай алмадым мығымдап. 

Күштілерім сөз айтса, 

Бас изеймін шыбындап. 

Әлсіздің сөзін салғыртсып, 

Шала ұғамын қырындап. 

Сияз бар десе жүрегім. 

Орнықпайды суылдап. 

Сыртқыларға сыр бермей, 

Құр күлемін жымыңдап. 

Жай жүргенде бір күні 

Атшабар келді лепілдеп: 

“Ояз шықты, сияз бар”, 

“Ылау” деп, “үй” деп дікілдеп. 

Сасып қалдым, күн тығыз, 

Жүрек кетті лүпілдеп. 

Тың тұяқ күнім сүйтсе де, 

Қарбаңдадым өкімдеп. 

Старшын, биді жиғыздым: 

“Береке қыл” деп, “бекін” деп,

“Ат жарамды, үй жақсы

Болсын, бәрің күтін” деп.

Қайраттанып халқыма

Сөз айтып жүрмін күпілдеп:

“Құдай қосса, жұртымның

Ақтармын осы жол сүтін” деп,

Қайраттысып, қамқорсып,

Сайманымды бүтіндеп.

Оңашада оязға

Мақтамаймын елімді,

Өз еліме айтамын:

“Бергенім жоқ — деп — белімді”.

Мақтанамын кісімсіп,

Оязға сөзім сенімді.

“Көрсеттім” деймін, ымдаймын

Кәдік қылар жерімдi.

Сөз көбейді, ұлғайды,

Мақтанның к... көрінді.

Қазақты жеген қайратты “ер”

Ұрынды да берінді.

Әрлі-берлі тартысып,

Ісі арамы жеңілді.

Алқыны күшті асаулар

Ноқтаға басы кірілді.

Үлкен-кіші ақының

Бәрі сөз боп терілді.

Қайрауы жеткен қатты би

Қайрылып нетсін көңілді.

Өз малым деп қойған мал

Иесіне берілді.

Ақылы жандар қамалап,

Кептірді сонда ерінді.

Арызшылар көбейді,

Болыстың к ... шөмейді,

Қайтсін байғұс демейді.

Бір кептірмей терімді,

Күн батқанша шабамын

Әрлі-берлі далпылдап.

Етек кеткен жайылып

Ат к ... жалпылдап.

Оязға жетсін деген боп, 

Боқтап жүрмін барқылдап. 

Кейбіреуге таяғым 

Тиіп те кетті бартылдап. 

Пысықтың көбі бұғып жүр, 

Беттесе алмай шаңқылдап. 

Ашылып омырау, күн ыстық, 

Қойын кетті алқылдап. 

Елі жөнді болыстар 

Мақтанып жүр тарқылдап. 

Күлкісі бөлек қарқылдап, 

Үні бөлек сартылдап. 

Сөйлесе кетсе бір жерде, 

Ағыны қатты аңқылдап. 

Оязға кірсе, өзгеден 

Мерейі үстем жарқылдап. 

Елің бұзық болған соң, 

Ояз жатыр шартылдап. 

Табаныңнан тозасың, 

Құр жүгіріп тарпылдап. 

Антұрғанмын өзім де, 

Бір мінезбен өтпеймін. 

Момындық күшті екенін 

Көрсем дағы, күтпеймін. 

Сияздан соң елімді 

Қысып алып кетпеймін. 

Әуелде к ... бос кәпір, 

Мықтыға не қып беттеймін. 

Жуанды қойып, жуасты 

Біраз ғана шеттеймін. 

Ояз бардағы қылықты 

Ояз жоқта етпеймін. 

Кәкір-шүкір, көр-жерді 

Пайда көріп ептеймін. 

Мынау арам, тентек деп, 

Еш кісіні теппеймін. 

Өзімдік бол деп ел жиып, 

Құрастырып, септеймін. 

Бұзақының бүлігін 

“Жақсы ақыл” деп, “құп” деймін.

Сүйегім жасық, буын бос, 

Біраз ғана айлам бар. 

Айлам құрсын, білемін — 

Болыстықтың жолы тар. 

Қайтіп көмек болады 

Антұрған өңкей ұры-қар? 

Көргенім әлгі, ойлашы, 

Ұят, намыс, қалды ма ар? 

Ендігі сайлау болғанда, 

Түсе ме деп тағы шар, 

Бұл күніме бір күні 

Боламын ғой деймiн зар,  

Ақыл айтар туғандар, 

Бұл сөзімді ойлаңдар. 

Кәтелешке көбейді, 

Сөгіс естіп тозды ажар. 

Мынау елді ұстарлық 

Кісі емеспін, кел құтқар! 

Қолдан келмес қорлыққа 

Неге болдым мұнша іңкәр? 

Ел жайылды, жетпей ме 

Оязға да бір хабар? 

Тағы бүйтіп кеттің деп 

Қозғау салар, қолға алар. 

Қатты қысым қылған соң, 

Басым сотқа айналар. 

Кірлі болып түскен соң, 

Көрген күнім не болар? 

Өзіне мәлім, тентектер 

Өз бетімен не табар? 

Қағаз берер, қарманар, 

Аяғында сандалар.

Бұрынғыдай дәурен жоқ, 

Ұлық жолы тарайды. 

Өтірік берген қағаздың 

Алды-артына қарайды. 

Өз қағазы өз көзін 

Жоғалтуға жарайды.

Тауып алып жалғанын, 

Қылмысыңды санайды.  

Өзі залым закүншік 

Танып алды талайды, 

Көрмей тұрып түсеміз 

Темір көзді сарайды.

Администратор 2019-10-23

Күшік асырап, ит еттім

Күшік асырап, ит еттім

Ол балтырымды қанатты.

Біреуге мылтық үйреттім,

Ол мерген болды, мені атты.

Администратор 2019-10-23

Көзімнің, қарасы


Көзімнің, ќарасы,

Көңілімнің санасы.

Бітпейді ішімде

Ғашыќтың жарасы.

Ќазаќтың данасы,

Жасы үлкен ағасы

Бар демес сендей бір

Адамның баласы.

Жылайын, жырлайын

Ағызып көз майын

Айтуға келгенде

Ќалќама сөз дайын.

Жүректен ќозғайын,

Әдептен озбайын,

Өзі де білмей ме,

Көп сөйлеп созбайын?

Тереңдеп ќарайсың.

Телміріп тұрмайсың.

Бихабар жүргенсіп,

Бек ќатты сынайсың.

Сен кісі мұңайсын,

Сабырмен шыдайсың,

Күйемін, жанамын,

Еш рахым ќылмайсың. 

Кең маңдай, ќалың шаш

Я бір кез, я ќұлаш.

Аќ тамаќ, ќызыл жүз

Ќарағым, бетіңді аш!

Ќара көз, имек ќас,

Ќараса жан тоймас.

Аузың бал ќызыл гүл,

Аќ тісің кір шалмас.

Ќыр мұрын, ќыпша бел.

Солќылдар, соќса жел.

Аќ етің үлбіреп

Өзгеше біткен гүл.

Ќарағым, бермен кел.

Бізге де көңілің бөл.

Ќалќамның нұсќасын

Көр, көзім, бір кенел.

Ќайғың — ќыс, жүзің — жаз,

Боламын көрсем мәз.

Күлкіңіз бойды алар,

Бұлбұлдай шыќса әуез.

Кісімсіп дүрдараз,

Бұраңдап ќылма наз.

Мал түгіл басымды,

Жолыңа_бесем де аз.

Иісің, гүл аңќыған.

Нұрың күн шалќыған.

Көргенде бой еріп,

Сүйегім балќыған.

Ќаяусыз ќалпынан,

Өзі артыќ даңќыңнан,

Ќызыл тіл шыға алмас

Маќтаудың шартынан.

Сенсің — жан ләззәті,

Сенсің—тән шәрбәті,

Сұлуды сүймектік —

Пайғамбар сүндеті.

Не десем болар еп?

Ғашығың да ќайғы жеп,

Өртенген жүрекке

Бір көрген болар сеп. 

Біздердей ғашыќ көп,

Ќайсысы саған дөп?

Жөндеп те айтпадым,

Жүрегім лүпілдеп.

Назына кім шыдар?

Бұраңдап жүр шығар.

Ќасќая күлгені

Ќылады тым ќұмар.

Ер емес ќымсынар,

Әркім-ау, ұмсынар.

Ќұдай-ау, бұл көңілім

Күн бар ма бір тынар?

Администратор 2019-10-23

Тарысы бар аймақтың

Даттайды екен бір кінәңді ел білсе,
Бірақ ол да келген қайғы уақытсыз.
Қызғанышы ізгілігін сөндірсе –
Нақ сол адам бақытсыз.
Көздер барда қадалатын тамсана
Шын сұлулық қалмақ емес назарсыз.
Қажырсыз ба, қанша сұлу болса да,
Нақ сол адам ажарсыз.
Жабырқама,
Беліңді жаз бүгілген.
Еңкеймесін ер жігіттің атағы,
Ол солай ғой,
Түймедей бір мініңнен
Бәз біреулер түйе жасап жатады.
Мойыма дос.
Неге әлсіздік байқаттың,
Тарылмасын көңіліңнің қойнауы.
Ойлашы өзің,
Тарысы бар аймақтың
Мүмкін бе екен торғайлары болмауы?

Администратор 2019-10-23

Алтын, күміс және қалайы

Пәстеу соғып сырт көркі мазмұнынан,
Бекер болды-ау, мезгілсіз тозды бір ән.
Мыстан құйдық тұлғасын ұлылардың,
Жер бетінде алтынның аздығынан.
Міне, тағы құлашын жазды бір ән,
Көркі осалдық етпегей мазмұнынан.
Сорпа ішеміз қалайы қасықпенен,
Жер бетінде күмістің аздығынан.
Жасық жайлы жасампаз ойға қалып,
Жарар еді кетпесек майдаланып.
Сары шымшық сан рет той бастады,
Бұлбұлдардың аздығын пайдаланып.
Қалайы өтсе күмістің есімімен,
Үйреніппіз қарауға кешіріммен.
Соның бәрі асылдың аздығынан,
Азға зорлық жасаудың кесірінен.

Администратор 2019-10-23